Извършваме проучвателно ядково сондиране и сондиране за търсене и добив на подземна вода. Разполагаме с различни сонди.

Изготвяме проекти за сондажни кладенци за вода, дренажни кладенци и за проучвателни сондажи.

Специализирани сме в проучване, консултиране, проектиране и експлоатация на техническа инфраструктура и съоръжения.

Изготвяме проекти за строителство на нови и реконструкция на съществуващи хидротехнически обекти като: язовири, водоеми, басейни, рибарници, напоителни канали, хвостохранилища, диги, мВЕЦ , водохващания.

Извършваме консултации относно изграждане на МВЕЦ.

Изготвяме хидроложки, инженерногеоложки и хидрогеоложки доклади.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефонен номер: 0899 076 811, пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com.