SONDEX

Фирма SONDEX е специализирана в проучване, консултиране, проектиране, технически контрол и експлоатация на различни технически обекти, инфраструктура и съоръжения.

Изготвяме проекти за строителство на нови и реконструкция на съществуващи хидротехнически обекти като: язовири, водоеми, басейни, рибарници, напоителни канали, хвостохранилища, реки, диги, МВЕЦ до 5 MW, водохващания и деривации.

Изготвяме проекти за рибни проходи на МВЕЦ.

Извършваме консултации относно изграждане и експлоатация на МВЕЦ до 5MW инсталирана мощност.

Консултираме и управляваме проекти в областта на рибовъдството, кандидатстващи за финансиране по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020.

Изготвяме проекти за топлопроводи,  сгуропроводи, водопроводи и други технически проводи.

Изготвяме хидроложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади.

Разработваме проектна документация за санитарно-охранителни зони за питейно водоснабдяване.

Изготвяме проекти за сондажни кладенци за вода, дренажни кладенци, както и за проучвателни сондажи, анкерни системи за укрепване на свлачища.

За запитвания как можем да изпълним успешен проект за Вас, обадете ни се на телефонен номер: 0899 076 811, пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com или попълнете формата ни за контакт.

Безплатна първоначална консултация на място.