ГАЛЕРИЯ

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“
Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“, гр.Габрово
Измерване чрез ударно сондиране плътността на насипа на дига на сгуроотвал „Кудин дол“, гр.Перник
Корона на земно-насипна язовирна стена на язовир „Сираково“
Граница на пояс 1 на санитарно-охранителна зона на каптиран извор „Пещта“,с. Искрец, ВиК-Своге

 

 

Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен
Комплекс от 12 басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана
Садков понтонен комплекс от 100 бр садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД
Отрасни стоманобетонови басеини за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва-РС „Бричи бор“, Община Рила
Трапецовиден стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец

 

 

 

 

Прокарване на сондаж за вода-гр.Добринище

 

 

 

 

 

 

 

Спускане на филтрова колона от PVC тръби в сондаж с дълбочина 76 метра-гр.Добринище.

 

 

 

 

 

Пневматично-ударно сондиране и продухване на забоя на сондажа

Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник

Водохващане от река Рилска и входна шахта към рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила

 

Дъгова стоманобетонова язовирна стена -язовир „Цанков камък“

Вертикална турбина-тип Франсис с инсталирана мощност 500kW за миниВЕЦ
СтоманоБетонен бързоток на преливник-микроязовир „Мрамор“,с.Мрамор
Пиезометричен сондаж на короната на земно-насипна стена за наблюдение на филтрацията през тялото на стената
Нивелачен репер от контролно-измервателна система за наблюдение деформациите на язовирна стена
Водобойна шахта с повреди по дъното на язовир „Велчов лъг“,Община Борован
Деривационен водосток за осигуряване на допълнителни водни количества в язовир „Бакърдере“, Община Ихтиман
Изгребване на наноси от чашата на язовир „Завала“, общ. Брезник
Воден откос на язовирната стена с бронировка от ломен камък за защита срещу въздействието на вълните-язовир „Батлак“, Община Димово
Короната на стената на язовир „Батлак“, Община Димово 
Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва чрез водохващане от река
ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД