РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА – КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ

  • Изготвяне на проекти за изграждане и ремонт на рибарници за студенолюбиви и топлолюбиви видове риби.
  • Проекти за ремонт на рибарници на течащи води и садкови рибарници – оразмеряване на водохващания, водопроводи, басейни, садкови инсталации, люпилни, понтони, диги, саваци и други.
  • Геодезическо заснемане на терени за рибарници.
  • Изработване на технологични схеми за отглеждане на аквакултури от ихтиолог.
  • Изготвяне на технологични проекти за рибопроизводство.
  • Консултиране.