РИБАРНИЦИ

  • Изготвяне на проекти за рибарници за студенолюбиви и топлолюбиви видове риби.
  • Проекти за ремонт на рибарници на течащи води и садкови рибарници – оразмеряване на водохващания, водопроводи, басейни, садкови инсталации, люпилни, понтони, диги, саваци и други.
  • Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане от Басейнова дирекция.
  • Геодезическо заснемане на терени за рибарници
  • Изработване на технологични схеми за отглеждане на аквакултури от ихтиолог за ИАРА и БАБХ.
  • Изготвяне на технологични проекти за рибопроизводство.