РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

09.2019г. – Изготвяне на технико-икономически анализ за потенциална инвестиция в подязовирна микро ВЕЦ с инсталирана мощност 300kW. Определяне на технически параметри, прогнозна стойност на инвестицията, приходи, разходи и период на възвръщаемост. Хидроложки анализ на поречието.

Възложител: частно лице

07.2019г. –Изготвяне на работен проект за ремонт на басейни, водохващане, канали и водопроводи на рибарник „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

07.2019г. – Изпълнение на 3 проучвателни ядкови сондажа, пробовземане, анализ на земни проби и изготвяне на инженерногеоложки доклад.

Местоположение:с.Железница, Община Столична

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХЕКАТОН“ ЕООД

07.2019г. – Изпълнение на сондаж за вода с едновременно обсаждане. Сондирането беше в глини и чакъли. Диаметър на сондиране: 195мм. Тип на апаратурата:пневматична.

Местоположение: вилен имот в Община Радомир.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

06.2019г. – Извършване на ядково проучвателно сондиране с диаметър 132 и 112мм и вземане на проби за анализ в лаборатория. Изпълнени са 3 сондажа със сумарна дължина 30 метра. Сондажната апаратура е УРБ 2А2, качена на камион ЗИЛ 131. Обектът е разположен в село Железница, Софийска община.

Възложител: „ХЕКАТОН“ ЕООД

Изготвяне на работен проект за изграждане на шибърна шахта, енергогасител и отвеждащ канал на основния изпускател на язовир „Синкевица“, Община Габрово

Възложител : Община Габрово

04.2019г. – Консултиране и геодезически замервания при изграждането на комбинирана контролно-измервателна система (геодезична и нивелачна) на язовир „Осиковица“, Община Правец.

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД 

12.2018г. – Консултации относно експлоатацията на МВЕЦ „Черни Осъм“ с инсталирана мощност 2MW, разположен в землището на с.Черни Осъм, Община Троян.

Възложител: „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД 

10.2018г. – Изготвяне на технологична документация съгласно изискванията на ИАРА за пъстървово стопанство „Агнилото“, Община Рила, Област Кюстендил

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД 

08.2018г.- Предпроектно проучване на възможностите за изграждане на подязовирна МВЕЦ с мощност 345kW на основния изпускател на язовир „Дреновец“, с макс.обем 12 млн.м3.  Хидроложки анализ на водосбора. 

Местоположение: Община Ружинци, Област Видин

08.2018г. – Консултантски услуги и изготвяне на „Технико-икономически анализ и оценка на инвестицията в изграждане на руслова МВЕЦ с 2 турбини тип „Каплан“ с обща инсталирана мощност 1,2MW“ .

Местоположение: река Искър, Община Самоков

07.2018г. – Изготвяне на „Анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовирната стена и хидротехническите съоръжения на яз. „Синкевица“, град Габрово“

Възложител: Община Габрово

06.2018г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибовъдно стопанство за производство на студенолюбиви аквакултури- отглеждане на американска пъстърва, производство и излюпване на хайвер. Изготвени са инженерно-хидроложки доклад и хидрогеоложки доклад.

Възложител: „КАЛФИШ 2018“ ЕООД

05.2018г. – Изготвяне на работен проект за рехабилитация на язовир „Синкевица“ в кв.Славовци, град Габрово.

Проектът включва рехабилитация на на язовирна стена, смяна на шибърен кран на основния изпускател, ремонт на водовземна кула, монтаж на нивомерна система за електронно наблюдение на водното ниво и рехабилитация на преливни съоръжения. Извършване на водолазен оглед.

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

12.2017г. – Проектиране и монтаж на измервателно устройство за отчитане на използваните водни обеми в пъстървово стопанство „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни от габиони за улавяне на дънни и плаващи наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД   

от 11.2017г- до момента – изпълняване на услугата „оператор на язовир „Осиковица“, в землището на село Осиковица, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на челен стоманобетонов преливник, бързоток и отвеждащ канал на основния изпускател на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД             

       

10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за   производство на аквакултури, съгласно изискванията на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури /ИАРА/ за садково рибовъдно стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ;  „РАПОНСКИ 2011″ООД                                                                                                                       

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен стоманобетонов басейн за улавяне на наноси в зоната на заустване на река Скърнавска в чашата на язовир „Правец“, Община Правец. Изготвяне на хидроложки доклад за река Скърнавска. 

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на водохващане и воден канал за захранване с вода на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ООД

06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище. Пневматично-ударно сондиране с хидравлично задвижван шпинделов апарат с компресор 10 атмосфери максимално налягане. Сондиране с длета 192мм и 140мм. Дълбочина на сондажа-76 метра, двуколонна конструкция.                        

04.2017г. – Изготвяне на хидроложки доклад и технологична схема за производство на аквакултури на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

01.2017 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

  • Авариен план за действие при ситуация съгласно Закона за защита при бедствия;
  • Инструкция за експлоатация
  • Работен проект за строителство на контролно-измервателна геодезична система за мониторинг на язовирната стена
  • Изготвяне на технически паспорт

Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

Други завършени проекти:

Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовирна стена,  основен изпускател, водовземна и шибърна шахта, преливник, бързоток и енергогасител за язовир „Завала“, Община Брезник. 

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД. 

Оператор на язовирни стени в Община Карнобат.

Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна.

Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Идеен проект за „Реконструкция на системата за хидравлично сгуро- и пепелоизвозване и изграждане на нов сгуроотвал на ТЕЦ“.

Възложител: „Видахим“ АД, гр.Видин.

Работен проект „Реконструкция и надграждане на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ 

Възложител: „Захарни Заводи“ АД.

Работен проект за изграждане на водохващане и на захранващ водопровод за водоснабдяване на манастир „Св.св. Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.