Референции

В този раздел са представени част от изпълнените  от нас договори за различни обекти в България.

 

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни от габиони за улавяне на дънни и плаващи наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД   

 

 

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на челен преливник, бързоток и отвеждащ канал на основния изпускател на язовир „Правец“. Изготвяне на работен проект за изграждане на енергогасител от габиони  на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД             

     

      10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за   производство на аквакултури, съгласно изискванията на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури /ИАРА/ за садково рибовъдно стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ; „РАПОНСКИ 2011″ООД                                                                                                                       

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен басейн за улавяне на наноси в зоната на заустване на река Скърнавска в чашата на язовир „Правец“, Община Правец. Изготвяне на хидроложки доклад за река Скърнавска. Заснемане на хидротехнически съоръжения на язовира.

Възложител: „Тера тур сервиз“ ЕООД

 

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на водохващане и воден канал за захранване с вода на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила. Хидравлични изчисления и количествени сметки.

Възложител: „Рилска пъстърва“ООД

 

 06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище. Пневматично-ударно сондиране с хидравлично задвижван шпинделов апарат с компресор 10 атмосфери максимално налягане. Сондиране с длета 192мм и 140мм. Дълбочина на сондажа-76 метра, двуколонна конструкция. Експлоатационна PVC колона от сондажни тръби Валпласт 114х5,5мм.  Ерлифтно прочистване на филтровата част на сондажа.                                              

  Възложител: физическо лице

 

04.2017г. – Изготвяне на хидроложки доклад и технологична схема за производство на аквакултури, съгласно изисквания на ИАРА, на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Изготвяне на работен проект за монаж на измервателно устройство за отчет на водните количества на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

 

09.2016 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

Тя включва:

  • Авариен план за действие при ситуация съгласно Закона за защита при бедствия;
  • Инструкция за експлоатация съгласно “Наредба № 13 от 29 януари 2004 г. 
  • Работен проект за строителство на контролно-измервателна геодезична система за мониторинг на язовирната стена,
  • Изготвяне на технически паспорт на язовира.

Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

 

         05.2016 г.  Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовирна стена,  основен изпускател, водовземна и шибърна шахта, преливник, бързоток и енергогасител за язовир „Завала“, Община Брезник.  Изготвяне на инженерно-хидроложки доклад за водосборната област. Инструкция за експлоатация – съгл. “Наредба № 13 от 29 януари 2004 г;

 

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД. 

от 2016г. до момента- Оператор на язовирни стени за язовири разположени в Община Карнобат.

2016г. Изграждане на сондаж за вода за поливни нужди в частен имот в гр.София. Ерлифтно водочерпене за прочистване на водоносната зона около филтъра на сондажа. Избор на потопяема помпа.Параметрите на сондажа: 12 метра дълбочина, едноколонна конструкция, диаметър на обсадната колона-200мм, тип на скалите:глини,чакъли и пясъци.

2015 г.  Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна, Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

2014 г.  Идеен проект за „Реконструкция на системата за хидравлично сгуро- и пепелоизвозване и изграждане на нов сгуроотвал на ТЕЦ“. Възложител: „Видахим“ АД, гр.Видин.

2014 г.  Работен проект „Реконструкция и надграждане на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ , Възложител: „Захарни Заводи“ АД.

2010 г.  Работен проект за изграждане на водохващане и на захранващ водопровод за водоснабдяване на Църногорски манастир „Св.Св.Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.