КЛИЕНТИ

 

07.2018г. – Изготвяне на „Анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовирната стена и хидротехническите съоръжения на яз. „Синкевица“, град Габрово“

Възложител: Община Габрово

06.2018г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибовъдно стопанство за производство на студенолюбиви аквакултури- отглеждане на американска пъстърва, производство и излюпване на хайвер до стадий „очни точки“. Изготвени са инженерно-хидроложки доклад и хидрогеоложки доклад за 2 водовземания -от река Брезенска и от изворни подземни води.

Възложител: „КАЛФИШ 2018“ ЕООД

05.2018г. – Изготвяне на работен проект за рехабилитация на язовир „Синкевица“ в кв.Славовци, град Габрово.

Проектът включва рехабилитация на воден и въздушен откос, корона на язовирната стена, смяна на шибърен кран DN500 на основния изпускател, ремонт на водовземна кула, изграждане на осветление на короната, монтаж на нивомерна система за електронно наблюдение на водното ниво, нивомерна рейка, както и рехабилитация на преливни съоръжения

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

 

04.2018г.- Извършване на водолазен оглед на подводната част на водовземната кула на язовир „Синкевица“, гр.Габрово. Заснемане на подводни елементи, савак, решетки и арматура. 

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

от 11.2017г- до момента – изпълняване на услугата „оператор на язовир „Осиковица“, в землището на село Осиковица, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни от габиони за улавяне на дънни и плаващи наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД   

 

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на челен стоманобетонов преливник, бързоток и отвеждащ канал на основния изпускател на язовир „Правец“.

Изготвяне на работен проект за изграждане на енергогасител от габиони  на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД             

       

 

 

 

 

 

10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за   производство на аквакултури, съгласно изискванията на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури /ИАРА/ за садково рибовъдно стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ;  „РАПОНСКИ 2011″ООД                                                                                                                       

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен стоманобетонов басейн за улавяне на наноси в зоната на заустване на река Скърнавска в чашата на язовир „Правец“, Община Правец. Изготвяне на хидроложки доклад за река Скърнавска. 

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на водохващане и воден канал за захранване с вода на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила. Хидравлични изчисления и количествени сметки.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ООД

 

 

 

 

 

 

 

06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище. Пневматично-ударно сондиране с хидравлично задвижван шпинделов апарат с компресор 10 атмосфери максимално налягане. Сондиране с длета 192мм и 140мм. Дълбочина на сондажа-76 метра, двуколонна конструкция. Експлоатационна PVC колона от сондажни тръби Валпласт 114х5,5мм.                            

 

 

 

 

 

 

04.2017г. – Изготвяне на хидроложки доклад и технологична схема за производство на аквакултури на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Изготвяне на работен проект за монаж на измервателно устройство за отчет на водните количества на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

 

 

 

 

 

 

09.2016 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

Тя включва:

  • Авариен план за действие при ситуация съгласно Закона за защита при бедствия;
  • Инструкция за експлоатация 
  • Работен проект за строителство на контролно-измервателна геодезична система за мониторинг на язовирната стена
  • Изготвяне на технически паспорт 
  • Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

 

 

 

 

 

 

 

05.2016 г.  Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовирна стена,  основен изпускател, водовземна и шибърна шахта, преливник, бързоток и енергогасител за язовир „Завала“, Община Брезник.  Изготвяне на инженерно-хидроложки доклад за водосборната област. Инструкция за експлоатация – съгл. “Наредба № 13 от 29 януари 2004 г;

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД. 

от 2016г. до 01.2018г- Оператор на язовирни стени за 3 бр. язовири разположени в Община Карнобат.

2016г. Изграждане на сондаж за вода за поливни нужди в частен имот в гр.София. Ерлифтно водочерпене за прочистване на водоносната зона около филтъра на сондажа. Избор на потопяема помпа.Параметрите на сондажа: 12 метра дълбочина, едноколонна конструкция, диаметър на обсадната колона-200мм, тип на скалите:глини,чакъли и пясъци.

2015 г.  Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна, Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

2014 г.  Идеен проект за „Реконструкция на системата за хидравлично сгуро- и пепелоизвозване и изграждане на нов сгуроотвал на ТЕЦ“. Възложител: „Видахим“ АД, гр.Видин.

2014 г.  Работен проект „Реконструкция и надграждане на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ , Възложител: „Захарни Заводи“ АД.

2010 г.  Работен проект за изграждане на водохващане и на захранващ водопровод за водоснабдяване на Църногорски манастир „Св.Св.Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.