РИБАРНИЦИ

Основен ремонт на водохващане чрез изграждане на нова система от саваци за управление на водните потоци.
Обект: Рибарник“Бричи бор“, Община Рила

Рибарник за пъстърва в с.Искрец, Община Своге.Геодезическо заснемане и изготвяне на техническа документация.

Комплекс от 12 стоманобетонови басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана

Геодезическо заснемане на хидротехнически съоръжения и речно корито за рибовъдно стопанство „КАЛФИШ“, с.Искрец.

Садков понтонен комплекс от 100 бр. садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД
Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва в Западните Родопи