РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА

Комплекс от 12 басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана
Геодезическо заснемане на хидротехнически съоръжения и речно корито за рибовъдно стопанство „КАЛФИШ“, с.Искрец
Садков понтонен комплекс от 100 бр садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД
Отрасни стоманобетонови басеини за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва-РС „Бричи бор“, Община Рила
Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва в Западните Родопи
Водохващане от река Рилска и входна шахта към рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила