РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА

Отрасни басейни, част от пъстървово стопанство на река Рилска, Област Кюстендил
Комплекс от 12 стоманобетонови басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана
Геодезическо заснемане на хидротехнически съоръжения и речно корито за рибовъдно стопанство „КАЛФИШ“, с.Искрец
Измервателно устройство за електронен водоотчет- рибарник „Бричи бор“, Община Рила
Садков понтонен комплекс от 100 бр садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД
Отрасни стоманобетонови басеини за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва-РС „Бричи бор“, Община Рила
Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва в Западните Родопи
Водохващане от река Рилска и входна шахта към рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила