РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА

Извършен е ремонт на водохващане, с изграждане на нова система от саваци за управление на водните потоци.
Обект: Рибарник за пъстърва „Бричи бор“, Община Рила

Отрасни басейни, част от пъстървово стопанство „Агнилото“ на река Рилска, Област Кюстендил

Комплекс от 12 стоманобетонови басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана

Геодезическо заснемане на хидротехнически съоръжения и речно корито за рибовъдно стопанство „КАЛФИШ“, с.Искрец

Садков понтонен комплекс от 100 бр садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД

Отрасни стоманобетонови басеини за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва-РС „Бричи бор“, Община Рила

Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва в Западните Родопи

Водохващане от река Рилска и входна шахта към рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила