За нас

Управител на компанията е инж. Теодор Стефанов, инженер-магистър, с над 12-годишен опит в инженеринга на микроязовири, хвостохранилища, газопроводи , както и при прокарване на сондажи за вода на територията на България.

Експертите в екипа на СОНДЕКС имат пълна проектантска правоспособност в КИИП и дългогодишен опит в изготвянето на техническа, технологична и специализирана документация като: идейни и  работни проекти, проучвания и обследвания на обекти, геоложки и хидроложки доклади, експлоатационна документация за хидротехнически обекти и рибовъдни стопанства.

Разполагаме с опитни хидроинженери, строителни инженери, хидрогеолози, геолози, еколози, ихтиолози и сондажни специалисти.

Главният  проектант-хидроинженер е с над 34-годишен стаж в хидроенергетиката и хидростроителството.

Стремим се да прилагаме международния ни опит в България, като държим на коректността  в отношенията с клиентите.

Ние държим на високото качество на услугите ни и удовлетворението на клиентите.

Стремим се към дългосрочно сътрудничество с клиентите ни, както и да се адаптираме към изискванията им за даден обект.