Сондиране

Изпълняваме следните видове сондажи  с роторна сонда, както и с пневмо-ударна сонда ЛБУ-50:

  1. Водоснабдителни сондажи за битово и промишлено водоснабдяване – за напояване на земеделски площи, промишлено водоснабдяване, водоснабдяване на вили и хотелски комплекси, автомивки, бензиностанции и други обекти, отдалечени от населени места. Максимална дълбочина 200 метра и диаметър на обсадната колона от 114 до 140мм.

  2. Водопонизителни сондажи за дрениране на подпочвени води
  3. Пиезометрични сондажи на наблюдение на нивата на подпочвените води
  4. Проучвателни ядкови сондажи с цел получаване на информация за физико-механичните свойства на скалите в дълбочина, съдържание на рудни и нерудни полезни изкопаеми

Други професионални дейности на Сондекс в сектора на сондирането:

Консултиране за процедурите по регистрирането на сондажите съгласно законовите и нормативни изисквания

Изготвяне на хидрогеоложки и инженерно-геоложки доклади за бъдещи или съществуващи сондажи

Прочистване на утайки от съществуващи водоснабдителни сондажи и кладенци с голям диаметър

Взимане на проби и анализ на вода, биологически и химически анализ на вода от съществуващи сондажи

Избор на потопяема помпа според нуждите на клиента и особеностите на водоносния пласт.

Съдействие за разрешителни за водоползване и съдействие при комуникацията с отговорната регионална басейнова дирекция.

ЗА ВОДНИ СОНДАЖИ – БЕЗПЛАТНА ПЪРВОНАЧАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ  ПО ТЕЛЕФОН, E-MAIL ИЛИ НА МЯСТО!!!