ПРОУЧВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

 

Сондекс ЕООД изпълнява следните услуги в областта на проучвателните геоложки работи:

Извършване на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания.

Изготвяне на хидрогеоложки и инженерно-геоложки доклади.

Изготвяне на проекти за изграждане на санитарно-охранителна зона около подземни и повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване-кладенци, каптажи, сондажи, извори, язовири и реки.

Изготвяне на проект за санитарно-охранителна зона около сондажи за добив на минерални и термални води, съгласно „Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди“.

Взимане на водни проби и биологически и химически анализ на вода от съществуващи сондажи, кладенци и каптажи.

Взимане на земни проби от терени и изследване на физико-химични свойства в акредитирана лаборатория.

Съдействие за разрешителни за водоползване на подземни води и съдействие при комуникацията с отговорната регионална басейнова дирекция.

Измерване с електролот на статично и динамично водно ниво в сондажи, както и за измерване на дълбочината на сондажите до 50 метра.

Изпълняваме следните видове сондажи  с роторна сонда, както и с пневмо-ударна сонда ЛБУ-50:

  1. Водоснабдителни сондажи за битово и промишлено водоснабдяване – за напояване на земеделски площи, промишлено водоснабдяване, водоснабдяване на вили и хотелски комплекси, автомивки, бензиностанции и други обекти, отдалечени от населени места. Максимална дълбочина 200 метра и диаметър на обсадната колона от 114 до 140мм.

  2. Водопонизителни сондажи за дрениране на подпочвени води
  3. Пиезометрични сондажи на наблюдение на водното ниво.