Бързоток и енергогасителен басейн на челен преливник