ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ

ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ

 • Проучване, проектиране, консултиране и експлоатация за хидротехнически обекти като микроязовири и водоеми
 • Извършване на геодезически заснемания  и изготвяне на трасировъчни планове и скици на хидротехнически съоръжения, водоеми и язовири
 • Обследване на текущото състояние на язовирни стени и съоръжения
 • Изготвяне на проекти за реконструкция на хидротехнически съоръжения – основен изпускател, шибърна шахта, водовземна шахта, затворни органи на основния изпускател, преливник, бързоток и енергогасител на преливника
 • Изготвяне на идейни и работни проекти за рехабилитация на корона на язовирната стена, на въздушния и водния откос
 • Изготвяне на проекти за контролно – измервателни системи за технически мониторинг на язовирните стени – геодезични и пиезометрични
 • Изготвяне на работни проекти за плаващи понтонни съоръжения.
 • Проектиране на кейове, стоянки за спортен риболов и беседки за туристически отдих
 • Изготвяне на работни проекти за изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура, осветление, нивомерни системи и машинно оборудване на язовирни стени
 • Строителство на пиезометрични сондажи за наблюдение на филтрацията през язовирната стена
 • Изготвяне на технически паспорт , инструкция за експлоатация, авариен план, програма за технически контрол
 • Експертни технически анализи и оценки на състоянието на язовирната стена – филтрация , свличания, суфозия и ерозия
 • Извършване на водолазни огледи на подводни хидротехнически съоръжения като водовземни шахти, водовземни кули, основен изпускател
 • Консултиране на концесионери на микроязовири относно изпълняването на функцията „оператор на язовир“ и съдействие при комуникацията им с контролните държавни институции като: Регионална басейнова дирекция, Общински служби, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, РИОСВ

ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Обследвания и анализ на текущото състояние
 • Проектиране на реконструкция и надграждане на съществуващи хвостохранилища за съхранение на пепел и отпадъци от минната промишленост
 • Изготвяне на идейни,технически и работни проекти за хвостопроводи, сгуропроводи, пиезометрични системи, водовземни кули, спирателна арматура
 • Изготвяне на проекти за рекултивация на излезли от експлоатация хвостохранилища
 • Консултиране в областта на съхранението на индустриални отпадъци, взимане на проби и анализ на химически състав и физични свойства на депонирания материал.

РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА

 • Идейни и работни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарници за студенолюбиви видове (американска пъстърва, балканска пъстърва, сьомга и сивен) и топлолюбиви видове (шаран, сом, толстолоб, бял амур, щука, каракуда) – водохващания, захранващи водопроводи, угоителни и отрасни басейни от земен и стоманобетонов тип, садкови инсталации, люпилни,понтонни съоръжения,  диги, саваци, рибни проходи и други.
 • Взимане и анализ на геоложки и водни проби за необходимите лабораторни изследвания.
 • Геодезическо заснемане на терени, подходящи за изграждане на рибарници и за разширение на съществуващи рибарници.
 • Изработване на технологични схеми за отглеждане на аквакултури от опитен ихтиолог
 • Изготвяне на технологични проекти за рибопроизводство
 • Проектиране и монтаж на измервателни устройства за отчитане на консумираните водни количества, съгласно изискванията на басейнова дирекция и Закона за измерванията.
 • Съдействие за издаване на разрешителни за водоползване и водовземане.
Отводящ канал на основен изпускател

НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ

Проучване, проектиране и консултиране по изграждането и експлоатацията на напоителни системи като: земни или бетонови напоителни канали, помпени станции за напояване, водопроводи и спирателна арматура.

Микро-ВЕЦ

Вертикална турбина-тип Франсис с инсталирана мощност 500kW за миниВЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне на технически анализ и проучване за възможностите за изграждане на микро- и малки ВЕЦ

Проучване и проектиране и изготвяне на идейни и работни проекти

Организиране на експлоатацията на малки ВЕЦ

Присъединяване към електропреносната мрежа и узаконяване съгласно действащата нормативна уредба.

Изготвяне на работни проекти за рибни проходи, съгласно изискванията на РИОСВ.