Хидротехнически обекти

Язовири

Професионалните дейности, които предлагаме, са:

Проучване, проектиране, консултиране, строителство и експлоатация за хидротехнически обекти като микроязовири и водоеми

Извършване на геодезически заснемания на хидротехнически съоръжения

Обследване на текущото състояние на язовирни стени и съоръжения

Изготвяне на проекти за реконструкция на хидротехнически съоръжения – основен изпускател, шибърна шахта, водовземна шахта, затворни органи на основния изпускател, преливник, бързоток и енергогасител на преливника

Изготвяне на идейни и работни проекти за корекции на корона на язовирната стена, на въздушния и водния откос, количествени сметки за материали и труд

Извършване на ремонтни дейности при рехабилитация и реконструкция на хидротехнически съоръжения

Изготвяне на проекти за контролно – измервателни системи за технически мониторинг на язовирните стени – геодезични и пиезометрични

Изготвяне на работни проекти за плаващи понтонни съоръжения.

Проектиране на кейове, стоянки за спортен риболов и беседки за туристически отдих

Изготвяне на работни проекти за пътна инфраструктура за достъп до язовирите

Строителство на пиезометрични сондажи за наблюдение на филтрацията през язовирната стена

Съгласно изискванията на нормативната база, нашите експерти подготвят следната техническа документация: технически паспорт на язовир, инструкция за експлоатация, авариен план, план за управление на строителните отпадъци.

Други дейности, свързани с язовирите:

Експертни технически анализи на състоянието на терена под и около язовирната стена – филтрация , свличания, суфозия и ерозия

Организиране на почистване на водоемите от наноси и утайки

Консултиране на концесионери на микроязовири относно изпълняването на функцията „оператор на язовир“ и съдействие при комуникацията им с контролните държавни институции като: Регионална басейнова дирекция, Община, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръжения“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на околната среда и водите, Областна администрация, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Хвостохранилища

Анализ на текущото състояние

Проектиране за реконструкция и надграждане на съществуващи хвостохранилища за съхранение на пепел и отпадъци от минната промишленост

Изготвяне на идейни и работни проекти за: хвостопроводи, сгуропроводи, пиезометрични системи за наблюдение на филтрацията, водовземни кули, спирателна арматура и рекултивация на излезли от експлоатация хвостохранилища

Консултиране в областта на съхранението на индустриални отпадъци, взимане на проби и анализ на химически състав и физични свойства на депонирания материал.

Рибовъдни стопанства и рибарници

Идейни и работни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарници за студенолюбиви видове (американска пъстърва, балканска пъстърва, сьомга и сивен) и топлолюбиви видове (шаран, сом, толстолоб, бял амур, щука, каракуда) – водохващания, захранващи водопроводи, угоителни басейни от земен и стоманобетонов тип, язовирни диги, преливни съоръжения и спирателна арматура.

Взимане и анализ на геоложки и водни проби за необходимите лабораторни изследвания.

Геодезическо заснемане на терени, подходящи за изграждане на рибарници и за разширение на съществуващи рибарници.

Изготвяне на техническа документация съгласно Закона за устройство на територията.

Изработване на технологични планове за отглеждане на аквакултури от опитни ихтиолози.

Съдействие за издаване на разрешителни от Басейнова дирекция за водоползване от водохващания.

Напоителни системи и мелиорации

Проучване, проектиране, строителство и консултиране по изграждането и експлоатацията на напоителни системи като: земни или бетонови напоителни канали, помпени станции за напояване, водопроводи и спирателна арматура.

Микро-ВЕЦ

Изготвяне на технически анализ и проучване за възможностите за изграждане на микро- и малки ВЕЦ

Проучване и проектиране и изготвяне на идейни и работни проекти

Организиране на експлоатацията на малки ВЕЦ

Присъединяване към електропреносната мрежа и узаконяване съгласно действащата нормативна уредба.