ГАЛЕРИЯ

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“
Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“, гр.Габрово
Измерване чрез ударно сондиране плътността на насипа на дига на сгуроотвал „Кудин дол“, гр.Перник
Корона на земно-насипна язовирна стена на язовир „Сираково“

 

 

Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен
Комплекс от 12 басейна за производство на дъгова пъстърва, собственост на „Фиш инвест“ ООД,гр. Монтана
Садков понтонен комплекс от 100 бр садки в язовир „Огоста“- „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД
Отрасни стоманобетонови басеини за отглеждане на балканска и дъгова пъстърва-РС „Бричи бор“, Община Рила
Трапецовиден стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец

 

 

 

 

Прокарване на сондаж за вода-гр.Добринище

Спускане на филтрова колона от PVC тръби в сондаж с дълбочина 76 метра-гр.Добринище.

 

 

 

 

 

Пневматично-ударно сондиране и продухване на забоя на сондажа

Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник

Водохващане от река Рилска и входна шахта към рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила

 

Дъгова стоманобетонова язовирна стена -язовир „Цанков камък“

Вертикална турбина-тип Франсис с инсталирана мощност 500kW за миниВЕЦ
СтоманоБетонен бързоток на преливник-микроязовир „Мрамор“,с.Мрамор
Пиезометричен сондаж на короната на земно-насипна стена за наблюдение на филтрацията през тялото на стената
Нивелачен репер от контролно-измервателна система за наблюдение деформациите на язовирна стена
Водобойна шахта с повреди по дъното на язовир „Велчов лъг“,Община Борован
Деривационен водосток за осигуряване на допълнителни водни количества в язовир „Бакърдере“, Община Ихтиман
Изгребване на наноси от чашата на язовир „Завала“, общ. Брезник
Воден откос на язовирната стена с бронировка от ломен камък за защита срещу въздействието на вълните-язовир „Батлак“, Община Димово
Короната на стената на язовир „Батлак“, Община Димово 
Рибовъдно стопанство за отглеждане на дъгова пъстърва чрез водохващане от река
ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Газова инсталация на бутилкова площадка за природен газ