ГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛУГИ

Извършваме следните услуги :

  • Извършване на геоложки обследвания и анализ на геоложките пластове при язовирни стени, свлачища, речни брегове, сгради,пътна инфраструктура;
  • Извършване на хидрогеоложки проучвания за учредяване на санитарно-охранителни зони, кладенци и сондажи за вода, каптажи, сондажи за минерални и термални води, карстови извори;
  • Вземане и анализ на земни проби в акредитирана лаборатория;
  • Изготвяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади;
  • Изготвяне на работни и идейни проекти за изграждане на сондажи за вода, проучвателни сондажи, дренажни сондажи, сондажи за добив на минерална вода, кладенци и шахти за добив на вода;
  • Изграждане сондажи за вода с диаметър на тръбата до 140 мм и дълбочина до 100 метра.