РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА – КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ

 
  • Изготвяне на работни проекти за изграждане, реконструкция и ремонт на рибарници за студенолюбиви и топлолюбиви видове  риба.
  • Проекти за ремонт на рибарници на течащи води и садкови рибарници – оразмеряване на водохващания, водопроводи, басейни от земен и стоманобетонов тип, садкови инсталации, люпилни, понтони, диги, саваци, рибни проходи и други.
  • Геодезическо заснемане на терени, подходящи за изграждане на рибарници.
  • Изработване на технологични схеми за отглеждане на аквакултури от опитен ихтиолог.
  • Изготвяне на технологични проекти за рибопроизводство.
  • Съдействие за издаване на разрешителни за водоползване и водовземане.