РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА – КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ

 
  • Изготвяне на работни проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарници за студенолюбиви и топлолюбиви видове  риба.

 

  • Проекти за рехабилитация на водохващания, водопроводи, угоителни и отрасни басейни от земен и стоманобетонов тип, садкови инсталации, люпилни, понтонни съоръжения, диги, саваци, рибни проходи и други.

 

  • Взимане и анализ на геоложки и водни проби за необходимите лабораторни изследвания.

 

  • Геодезическо заснемане на терени, подходящи за изграждане на рибарници и за разширение на съществуващи рибарници.

 

  • Изработване на технологични схеми за отглеждане на аквакултури от опитен ихтиолог.

 

  • Изготвяне на технологични проекти за рибопроизводство.

 

  • Проектиране и монтаж на измервателни устройства за отчитане на консумираните водни количества, съгласно изискванията на басейнова дирекция и Закона за измерванията.

 

  • Съдействие за издаване на разрешителни за водоползване и водовземане.