ЯЗОВИРИ И МВЕЦ-КОНСУЛТАЦИИ И ПРОЕКТИРАНЕ

                         ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ

 • Извършване на технически контрол на работни проекти за изграждане и реконструкция на язовирни стени, диги и хидротехнически съоръжения
 • Извършване на геодезически заснемания и изготвяне на трасировъчни планове на хидротехнически съоръжения на язовири
 • Обследване на текущото състояние на язовирни стени и съоръжения
 • Изготвяне на проекти за реконструкция на основен изпускател, шибърна шахта, водовземна шахта, затворни органи на основния изпускател, преливник, бързоток и енергогасител на преливника
 • Проекти за рехабилитация на язовирната стена – корона, въздушен и воден откос
 • Проекти за контролно – измервателни системи за наблюдение – геодезични, нивомерни и пиезометрични
 • Проекти за понтонни съоръжения
 • Проектиране на кейове, стоянки за спортен риболов и беседки за туристически отдих
 • Проекти за изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура, осветление на язовирни стени
 • Изготвяне на експлоатационна документация – технически паспорт, инструкция за експлоатация, авариен план, програма за технически контрол
 • Технически анализи и оценки на състоянието на язовирната стена – филтрация , свличания, суфозия и ерозия
 • Извършване на водолазни огледи на подводни съоръжения като водовземни шахти, водовземни кули, основен изпускател
 • Консултиране на концесионери на язовири относно експлоатацията им и съдействие при комуникацията с Регионална басейнова дирекция, Общински служби, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, РИОСВ
 • Оператор по експлоатацията на язовирни стени

                       ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Обследвания и анализ на текущото състояние
 • Проектиране на реконструкция и надграждане на съществуващи хвостохранилища за съхранение на пепел и отпадъци от минната промишленост
 • Изготвяне на идейни,технически и работни проекти за хвостопроводи, сгуропроводи, пиезометрични системи, водовземни кули, спирателна арматура
 • Изготвяне на проекти за рекултивация на излезли от експлоатация хвостохранилища
 • Консултиране в областта на съхранението на индустриални отпадъци, взимане на проби и анализ на химически състав и физични свойства на депонирания материал.

 

                      НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ

Проучване, проектиране и консултиране по изграждането и експлоатацията на напоителни системи като: земни или бетонови напоителни канали, помпени станции за напояване, водопроводи и спирателна арматура.

                              Микро-ВЕЦ

 • Изготвяне на технически анализ и проучване за възможностите за изграждане на микро- и малки ВЕЦ
 • Проучване, проектиране и изготвяне на идейни и работни проекти
 • Организиране на експлоатацията на малки ВЕЦ
 • Присъединяване към електропреносната мрежа и узаконяване съгласно действащата нормативна уредба.
 • Изготвяне на работни проекти за рибни проходи, съгласно изискванията на РИОСВ.