ЯЗОВИРИ И МВЕЦ

          ЯЗОВИРИ И ВОДОЕМИ

 • Извършване на технически контрол на работни проекти за изграждане и реконструкция на язовирни стени.
 • Извършване на геодезически заснемания на хидротехнически съоръжения.
 • Обследване на язовирни стени и съоръжения.
 • Изготвяне на проекти за реконструкция на основен изпускател, шибърна шахта, водовземна шахта, затворни органи на основния изпускател, преливник, бързоток и енергогасител на преливника.
 • Проекти за рехабилитация на язовирната стена – корона, въздушен и воден откос.
 • Проекти за контролно – измервателни системи за наблюдение – геодезични, нивомерни и пиезометрични.
 • Проекти за понтони, кейове, стоянки за спортен риболов и беседки за туристически отдих.
 • Изготвяне на експлоатационна документация – технически паспорт, инструкция за експлоатация, авариен план, програма за технически контрол.
 • Извършване на водолазни огледи на подводни съоръжения като водовземни шахти, водовземни кули, основен изпускател.
 • Консултиране на концесионери на язовири при комуникацията с Регионална басейнова дирекция, Общински служби, ДАМТН, РИОСВ.
 • Изпълняване услугата „Оператор на язовирна стена“.

           ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Обследвания.
 • Проектиране за реконструкция на съществуващи хвостохранилища.
 • Изготвяне на идейни,технически и работни проекти за хвостопроводи, сгуропроводи, пиезометрични системи, водовземни кули, спирателна арматура.
 • Изготвяне на проекти за рекултивация.
 • Консултиране.

                      Микро-ВЕЦ

 • Обследвания на ВЕЦ.
 • Проучване за възможностите за изграждане на микро- и малки ВЕЦ.
 • Проектиране.
 • Консултиране.