ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 ЯЗОВИРИ 

 • Извършване на технически контрол на работни проекти за изграждане и реконструкция на язовирни стени.
 • Извършване на геодезически заснемания.
 • Обследване на язовирни стени и съоръжения.
 • Изготвяне на проекти за реконструкция на основен изпускател, шибърна шахта, водовземна шахта, затворни органи на основния изпускател, преливник, бързоток и енергогасител на преливника.
 • Проекти за рехабилитация на язовирната стена
 • Проекти за контролно – измервателни системи за наблюдение.
 • Проекти за понтони, кейове, стоянки за спортен риболов и беседки.
 • Изготвяне на експлоатационна документация.
 • Консултиране при комуникацията с Регионална басейнова дирекция, Общински служби, ДАМТН, РИОСВ.
 • Изпълняване услугата „Оператор на язовирна стена“.

           ХВОСТОХРАНИЛИЩА

 • Обследвания.
 • Проектиране за реконструкция на съществуващи хвостохранилища.
 • Изготвяне на идейни,технически и работни проекти за хвостопроводи, сгуропроводи, пиезометрични системи, водовземни кули, спирателна арматура.
 • Изготвяне на проекти за рекултивация.

                      Микро-ВЕЦ

 • Обследвания на ВЕЦ.
 • Проучване за възможностите за изграждане на микро- и малки ВЕЦ.
 • Проектиране.