РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

11.2019г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на енергогасител на основния изпускател на язовир „Осиковица“, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

10-11.2019г. -Надзор на изпълнението на проект за ремонт на хидротехнически съоръжения на рибарник „Бричи бор“

09.2019г. – Изготвяне на технико-икономически анализ за потенциална възможност за изграждане на подязовирна ВЕЦ с инсталирана мощност 300kW по поречието на р.Тунджа. Определяне на технически параметри, стойност на инвестицията, приходи, разходи и период на възвръщаемост. Хидроложки анализ на поречието.

Възложител: частно лице

07.2019г. –Изготвяне на работен проект за ремонт на басейни, водохващане, канали и водопроводи на рибарник „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

07.2019г. – Изпълнение на 3 проучвателни ядкови сондажа, пробовземане, анализ на земни проби и изготвяне на инженерногеоложки доклад.

Местоположение:с.Железница, Община Столична

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХЕКАТОН“ ЕООД

07.2019г. – Изпълнение на сондаж за вода с едновременно обсаждане. Сондирането беше в глини и чакъли. Диаметър на сондиране: 195мм. Тип на апаратурата:пневматична.

Местоположение: вилен имот в Община Радомир.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

06.2019г. – Извършване на ядково проучвателно сондиране с диаметър 132 и 112мм и вземане на проби за анализ в лаборатория. Изпълнени са 3 сондажа със сумарна дължина 30 метра. Сондажната апаратура е УРБ 2А2, качена на камион ЗИЛ 131. Обектът е разположен в село Железница, Софийска община.

Възложител: „ХЕКАТОН“ ЕООД

04.2019г. – Консултиране и геодезически замервания при изграждането на комбинирана контролно-измервателна система (геодезична и нивелачна) на язовир „Осиковица“, Община Правец.

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД 

12.2018г. – Консултации относно експлоатацията на МВЕЦ „Черни Осъм“ с инсталирана мощност 2MW, разположен в землището на с.Черни Осъм, Община Троян.

Възложител: „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД 

10.2018г. – Изготвяне на технологична документация съгласно изискванията на ИАРА за пъстървово стопанство „Агнилото“, Община Рила, Област Кюстендил

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД 

08.2018г.- Предпроектно проучване на възможностите за изграждане на подязовирна МВЕЦ с мощност 345kW на основния изпускател на язовир „Дреновец“, с макс.обем 12 млн.м3.  Хидроложки анализ на водосбора. 

Местоположение: Община Ружинци, Област Видин

08.2018г. – Консултантски услуги и изготвяне на „Технико-икономически анализ и оценка на инвестицията в изграждане на руслова МВЕЦ с 2 турбини тип „Каплан“ с обща инсталирана мощност 1,2MW“ .

Местоположение: река Искър, Община Самоков

07.2018г. – Изготвяне на „Анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовирната стена и хидротехническите съоръжения на яз. „Синкевица“, град Габрово“

Възложител: Община Габрово

06.2018г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибовъдно стопанство за производство на студенолюбиви аквакултури- отглеждане на американска пъстърва, производство и излюпване на хайвер. Изготвени са инженерно-хидроложки доклад и хидрогеоложки доклад.

Възложител: „КАЛФИШ 2018“ ЕООД

05.2018г. – Изготвяне на работен проект за рехабилитация на язовир „Синкевица“ в кв.Славовци, град Габрово.

Проектът включва рехабилитация на на язовирна стена, смяна на спирателния кран на основния изпускател, ремонт на водовземна кула, монтаж на нивомерна система,  рехабилитация на преливни съоръжения, ремонт на шибърна шахта и енергогасител. Извършване на водолазен оглед.

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

12.2017г. – Проектиране и монтаж на измервателно устройство за отчитане на използваните водни обеми в пъстървово стопанство „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни от габиони за улавяне на дънни и плаващи наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД   

от 11.2017г- до момента – изпълняване на услугата „оператор на язовир „Осиковица“, в землището на село Осиковица, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на челен стоманобетонов преливник, бързоток и отвеждащ канал на основния изпускател на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД             

       

10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за   производство на аквакултури, съгласно изискванията на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури /ИАРА/ за садково рибовъдно стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ;  „РАПОНСКИ 2011″ООД                                                                                                                       

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен стоманобетонов басейн за улавяне на наноси в зоната на заустване на река Скърнавска в чашата на язовир „Правец“, Община Правец. Изготвяне на хидроложки доклад за река Скърнавска. 

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на водохващане и воден канал за захранване с вода на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ООД

06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище. Пневматично-ударно сондиране с хидравлично задвижван шпинделов апарат с компресор 10 атмосфери максимално налягане. Сондиране с длета 192мм и 140мм. Дълбочина на сондажа-76 метра, двуколонна конструкция.                        

04.2017г. – Изготвяне на хидроложки доклад и технологична схема за производство на аквакултури на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

01.2017 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

  • Авариен план за действие при ситуация съгласно Закона за защита при бедствия;
  • Инструкция за експлоатация
  • Работен проект за строителство на контролно-измервателна геодезична система за мониторинг на язовирната стена
  • Изготвяне на технически паспорт

Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

Други завършени проекти:

Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовирна стена,  основен изпускател, водовземна и шибърна шахта, преливник, бързоток и енергогасител за язовир „Завала“, Община Брезник. 

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД. 

Оператор на язовирни стени в Община Карнобат.

Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна.

Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Идеен проект за „Реконструкция на системата за хидравлично сгуро- и пепелоизвозване и изграждане на нов сгуроотвал на ТЕЦ“.

Възложител: „Видахим“ АД, гр.Видин.

Работен проект „Реконструкция и надграждане на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ 

Възложител: „Захарни Заводи“ АД.

Работен проект за изграждане на водохващане и на захранващ водопровод за водоснабдяване на манастир „Св.св. Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.