КЛИЕНТИ

07.2021г. -Изготвяне на технологична документация за садково стопанство в язовир „Нова Ловча“, Община Хаджидимово

Възложител: „АКВАРИЯ-М“ ООД

05.2021г. – Изготвяне на екзекутивна документация и хидроложки доклад за рибарник „Скравена“, Община Ботевград.

Възложител: „БУЛАКВА ФИШ“ ЕООД

04.2021г. – Изготвяне на технологична схема за рибопроизводство за рибарник „Искрецка пъстърва“ в с.Искрец, Община Своге.

Възложител: „Искрецка пъстърва“ ЕООД

02.2021г. -Извършване на инженерно геоложко проучване за площадката на когенерационна инсталация на ТЕЦ „Република“, град Перник.

Възложител: „Топлофикация-Перник“ АД

01.2021г. -Изготвяне на работен проект за реконструкция на рибарник за пъстърва в град Бойчиновци.

Възложител: „ТОНИ ФИШЕР“ ЕООД

10.2020г. – Изготвяне на програма за любителски риболов на язовир „Осиковица“.

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

07.2020г. Изготвяне на технически проект за изграждане на депо-сгуроотвал за пепел от ТЕЦ „Република“, град Перник.

Възложител : „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД

06.2020г. – Изготвяне на документация за сушилна инсталация за въглища.

Възложител: „ХИЙТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

05.2020г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на депо за въглищна пепел от ТЕЦ „Република“, град Перник.

Възложител : „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД

04.2020г. – Изготвяне на предварително проучване за изграждане на МВЕЦ на подходящи големи язовири в България. 

Възложител: Физическо лице

03.2020г. – Изготвяне на „Комплексна оценка за състоянието и перспективите за експлоатация на язовир „Брезник“, Община Брезник.

Възложител: Община Брезник

11.2019г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на енергогасител на язовир „Осиковица“, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

07.2019г. –Изготвяне на работен проект за ремонт на басейни, водохващане и канали на рибарник „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

07.2019г. – Изпълнение на 3 проучвателни ядкови сондажа и изготвяне на инженерногеоложки доклад.

Местоположение:с.Железница, Община Столична

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХЕКАТОН“ ЕООД

07.2019г. – Изпълнение на сондаж за вода с едновременно обсаждане. Местоположение: имот в Община Радомир.

12.2018г. – Консултации относно експлоатацията на МВЕЦ „Черни Осъм“,в землището на с.Черни Осъм, Община Троян.

Възложител: „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД 

10.2018г. – Изготвяне на технологична документация за пъстървово стопанство „Агнилото“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД 

08.2018г.- Предпроектно проучване на възможностите за изграждане на подязовирна МВЕЦ на язовир „Дреновец“.

Местоположение: Община Ружинци, Област Видин

08.2018г. – Консултантски услуги и изготвяне на анализ и оценка на инвестицията в изграждане на руслова МВЕЦ.

Местоположение: р.Искър, Община Самоков

06.2018г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибовъдно стопанство за дъгова пъстърва.

Възложител: „КАЛФИШ 2018“ ЕООД

05.2018г. – Изготвяне на работен проект за рехабилитация на язовир „Синкевица“, град Габрово.

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни за наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на преливник, бързоток и отвеждащ канал на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД       

10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за садково стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ;  „РАПОНСКИ 2011″ООД 

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен басейн за наноси на р. Скърнавска, Община Правец. 

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ООД

06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище.              

01.2017 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

Други завършени проекти:

Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовир „Завала“, Община Брезник. 

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД

Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна.

Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Работен проект за изграждане на водоснабдяване на манастир „Св.св. Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.