РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

01.2021г. -Изготвяне на работен проект за реконструкция на рибарник за пъстърва в град Бойчиновци.

Възложител: „ТОНИ ФИШЕР“ ЕООД

10.2020г. – Изготвяне на програма за любителски риболов на язовир „Осиковица“

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

08.2020г. – Изготвяне на техническа документация за експлоатацията на язовир „Осиковица“, Община Правец.

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

07.2020г. Изготвяне на технически проект за изграждане на депо-сгуроотвал за пепел от ТЕЦ „Република“, град Перник.

Възложител : „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД

06.2020г. – Консултиране и изготвяне на документация за разрешително за водовземане за сушилна инсталация за въглища

Възложител: „ХИЙТ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД

05.2020г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на депо за въглищна пепел от ТЕЦ „Република“, град Перник.

Възложител : „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК“ АД

04.2020г. – Изготвяне на предварително проучване за изграждане на МВЕЦ на подходящи големи язовири в България. 

Възложител: Физическо лице

03.2020г. – Изготвяне на „Комплексна оценка за състоянието и перспективите за експлоатация на язовир „Брезник“, Община Брезник.

Възложител: Община Брезник

11.2019г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на енергогасител на язовир „Осиковица“, Община Правец

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД

07.2019г. –Изготвяне на работен проект за ремонт на басейни, водохващане, канали и водопроводи на рибарник „Бричи бор“, Община Рила

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД

07.2019г. – Изпълнение на 3 проучвателни ядкови сондажа, пробовземане, анализ на земни проби и изготвяне на инженерногеоложки доклад.

Местоположение:с.Железница, Община Столична

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ХЕКАТОН“ ЕООД

07.2019г. – Изпълнение на сондаж за вода с едновременно обсаждане. Диаметър на сондиране: 195мм.

Местоположение: вилен имот в Община Радомир.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

06.2019г. – Извършване на ядково проучвателно сондиране и вземане на проби за анализ в лаборатория. Изпълнени са 3 сондажа. Обектът е разположен в село Железница, Софийска община.

Възложител: „ХЕКАТОН“ ЕООД

04.2019г. – Консултиране и геодезически замервания при изграждането на комбинирана контролно-измервателна система на язовир „Осиковица“, Община Правец.

Възложител: „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ“ ООД 

12.2018г. – Консултации относно експлоатацията на МВЕЦ „Черни Осъм“ с инсталирана мощност 2MW, разположен в землището на с.Черни Осъм, Община Троян.

Възложител: „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД 

10.2018г. – Изготвяне на технологична документация съгласно изискванията на ИАРА за пъстървово стопанство „Агнилото“, Община Рила, Област Кюстендил

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ ООД 

08.2018г.- Предпроектно проучване на възможностите за изграждане на подязовирна МВЕЦ с мощност 345kW на основния изпускател на язовир „Дреновец“, с макс.обем 12 млн.м3.  Хидроложки анализ на водосбора. 

Местоположение: Община Ружинци, Област Видин

08.2018г. – Консултантски услуги и изготвяне на „Технико-икономически анализ и оценка на инвестицията в изграждане на руслова МВЕЦ с 2 турбини тип „Каплан“ с обща инсталирана мощност 1,2MW“ .

Местоположение: р.Искър, Община Самоков

06.2018г. – Изготвяне на идеен проект за изграждане на рибовъдно стопанство за производство на американска пъстърва.

Възложител: „КАЛФИШ 2018“ ЕООД

05.2018г. – Изготвяне на работен проект за рехабилитация на язовир „Синкевица“ в кв.Славовци, град Габрово.

Възложител: ОБЩИНА ГАБРОВО

12.2017г. –  Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителни басейни от габиони за улавяне на дънни и плаващи наноси на река Брусен, Община Ботевград

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД   

11.2017г. – Изготвяне на работен проект за реконструкция на преливник, бързоток и отвеждащ канал на язовир „Правец“.

Възложител : „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД               

10.2017г. – Изготвяне на технологични схеми за   производство на аквакултури за садково стопанство в язовир „Огоста“, рибарник в гр.Монтана и рибовъдно стопанство в язовир „Под селото“, Община Вълчедръм

Възложители:   „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД ;  „РАПОНСКИ 2011″ООД                                                            

10.2017г. – Изготвяне на работен проект за изграждане на утаителен басейн за наноси на р. Скърнавска, Община Правец. 

Възложител: „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД

07.2017г. – Геодезическо заснемане и изготвяне на работен проект за реконструкция на водохващане и воден канал за захранване с вода на рибовъдно стопанство „Бричи бор“, Община Рила.

Възложител: „РИЛСКА ПЪСТЪРВА“ООД

06.2017г.-Изграждане на хидрогеоложки сондаж за водоснабдване на частен имот в гр. Добринище. Дълбочина на сондажа-76 метра, двуколонна конструкция.                        

01.2017 г.  Изготвяне на работна документация за експлоатацията на язовир „Батлак“, Община Димово. 

Възложител: „ТЕХНОКОМ“ ООД

Други завършени проекти:

Изготвяне на проектна документация за реконструкция на язовир „Завала“, Община Брезник. 

Възложител: “Грийн Енерджи Партнърс“ ООД. 

Работен проект: „Техническа реконструкция на хвостохранилище „Беглик Чаир” към ТЕЦ Варна.

Възложител: „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Работен проект за изграждане на водохващане и на захранващ водопровод за водоснабдяване на манастир „Св.св. Козма и Дамян“, с. Гигинци, Община Брезник.