ЯЗОВИРИ, МВЕЦ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Воден откос и корона на язовирната стена на язовир „Правец“
Общ изглед към короната, водния откос и водовземната кула на язовир „Синкевица“, гр.Габрово
Корона на земно-насипна язовирна стена на язовир „Сираково“
Трапецовиден стоманобетонен канал на река Скърнавска, Община Правец
Геодезическо заснемане на коритото на река Брусен, Община Ботевград
Земно-насипна дига на язовирна стена на хвостохранилище за пепел „Кудин дол“ към ТЕЦ Република, гр.Перник
Водната страна на язовирна стена „Цанков камък“
Вертикална турбина-тип Франсис с инсталирана мощност 500kW за МВЕЦ
Стоманобетонен бързоток на преливник-язовир „Мрамор“,с.Мрамор
Нивелачен репер от контролно-измервателна система за наблюдение деформациите на язовирна стена
Деривационен водосток за осигуряване на допълнителни водни количества в язовир „Бакърдере“, Община Ихтиман
Долен изравнител на ВЕЦ Спанчево, част от каскада „Пиринска Бистрица“. Инсталирана мощност на централата – 28МW.
Воден откос на язовирната стена с бронировка от ломен камък за защита срещу въздействието на вълните-язовир „Батлак“, Община Димово
Монтаж на витло на турбина тип Каплан
ВОДЕН ОТКОС С БРОНЯ ОТ БЕТОНОВИ ПАНЕЛИ-ЯЗОВИР „ЛЕВКА“, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД