КОИ СМЕ НИЕ

Специализирани сме в проучване, консултиране и проектиране на съоръжения за повърхностни и подземни води.

Изготвяме проекти за сондажи за вода, каптажи, кладенци, проучвателни сондажи, дренажи и други. Изготвяме проучвания и проекти за язовири, водоеми, рибарници, ВЕЦ, водохващания.

Изготвяме инженерногеоложки и хидрогеоложки доклади. 

Извършваме проучвателно сондиране и сондиране за вода. 

Изготвяме документи за разрешителни за водовземане, за водоползване от МОСВ, за разрешителни за строеж. Съдействаме при комуникацията с РИОСВ, Басейнови дирекции, ДАМТН, Община и други институции.

Разполагаме с голям екип от опитни проектанти и специалисти.

За запитвания, обадете се на GSM: 0899 076 811 или пишете на e-mail: sondex.bg@yahoo.com.